LO Plus
Aftaleforhold

1. Aftaleforhold

 

Pr. 15. august 2011

1.1 Udsteder af kort 
1.2 Kontaktoplysninger 
1.3 Definitioner 
1.4 Aftalegrundlag

Tilbage til kortbetingelser for LO Plus Guldkort

1. Udsteder, kontaktoplysninger og aftalegrundlag
1.1 Udsteder af Kort:
EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard
Norge AS (org-nr 980844854) (herefter benævnt ”Udsteder”).

1.2 Kontaktoplysninger:
LO Plus Guldkort:
Postboks 89
2770 Kastrup
Danmark
Telefon: +45 33 42 37 10
www.loplus-guldkort.dk/kontakt

EnterCard Danmark:
Arne Jacobsens Allé 13, 3. L2
DK-2300 København S
Danmark
Telefon: +45 33 36 92 50

EnterCard Norge AS:
Dronningensgate 40
N-0154 Oslo
Norge
Telefon: +47 21 31 66 00
Telefax: +47 21 31 66 01

Oplysninger om klagemuligheder og tilsynsmyndigheder fremgår
af afsnit 7.1 og 7.2.

Tilbage til top

1.3 Definitioner
Betalingsmodtagere:

De forretningssteder, hvor du kan bruge dit Kort som betalingsmiddel.

 

Betalingstjenesteloven:

Lov nr. 365 af 26. april 2011, "Lov om betalingstjenester", med senere ændringer.

 

Ekstrakort:

Et ekstra kort tilknyttet din Kortkonto. Al forbrug på Ekstrakortet bliver debiteret din Kortkonto.

 

Ekstrakortholder:

Indehaver af et Ekstrakort, der opfylder de i afsnit 2.2 angivne vilkår.

 

Faktura:

Den månedlige oversigt, der viser dit forbrug, dine betalinger, hævninger mv. på dit Kort. Fakturaen kan enten være et kontoudtog, en faktura med indbetalings-kort eller et Betalingsservice-træk.

 

Forfaldsdato:

Sidste rettidige betalingsdato for forfalden saldo, som er faktureret ved afslutning af en opsamlingsperiode (dvs. perioden mellem to Opgørelsesdatoer). Forfalden saldo skal være indbetalt senest på den på Fakturaen anførte betalingsdato.

 

Kort:

Dit LO Plus Guldkort, udstedt af Udsteder, til gennemførelse af betalingstransaktioner samt udbetaling af kontanter hos Betalingsmodtagere, kontantudbetalingssted eller kontantautomat, der er tilsluttet MasterCard, eller andre systemer, der er tilsluttet MasterCard-systemet.

 

Kortholder:

Dig som indehaver af et Kort med den dertil knyttede Kortkonto. Som Kortholder har du accepteret disse Kortbetingelser og den Kreditaftale, der er knyttet til Kortkontoen.

 

Kortkonto:

Den udlåns- og kreditkonto hos Udsteder, som er knyttet til dit Kort.

 

Kreditaftalen:

Samlet betegnelse for ansøgningsskemaet, Kortbetingelserne, Prislisten, Oplysningsbladet og kreditgrænsen som du modtager i det brev, hvori dit Kort bliver sendt og som du accepterer ved at tage dit Kort i brug, læs nærmere herom i afsnit 1.4.

 

Kreditaftaleloven:

Lovbekendtgørelse nr. 761 af 11. juni 2011, "Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler", med senere ændringer.

 

Markedsføringsloven:

Lovbekendtgørelse nr. 839 af 31. august 2009 "Bekendtgørelse af lov om markedsføring", med senere ændringer.

 

Netbank:

Netbank er en online netbank-funktion på

www.loplus-guldkort.dk, hvor du kan se din kreditgrænse, hvor meget du har tilbage på din kredit, følge med i dit forbrug, m.m.

 

Opgørelsesdato:

Den dato, hvor ind- og udbetalinger på din konto opgøres, og der beregnes Faktura.

 

Oplysningsbladet:

Oplysningsbladet indeholder de oplysninger, som Udsteder skal informere dig om i henhold til de Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger.

 

Persondataloven:

Lov nr. 429 af 31. maj 2000, "Lov om behandling af personoplysninger", med senere ændringer.

 

Prislisten:

Den til enhver tid gældende prisliste, der omfatter alle Udsteders priser, gebyrer og ÅOP for brugen af dit Kort og for udnyttelsen af den tilbudte kredit, der er en del af Kreditaftalen til dit Kort. Den aktuelle Prisliste finder du på www.loplus-guldkort.dk eller ved at henvende dig til Udsteder. Se kontaktoplysninger under afsnit 1.2.

 

Renteloven:

Lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002, "Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v.", med senere ændringer.

 

Varigt Medium:

Varigt Medium skal i disse Kortbetingelser samt i Kreditaftalen opfattes som al skreven kommunikation fremsendt til dig eller stillet til din rådighed af Udsteder, og omfatter bl.a. e-mails, oplysninger givet på en skrivebeskyttet hjemmeside (som du er gjort specifikt opmærksom på), sms, fremsendelse af information i papirform eller i et almindeligt accepteret og brugt elektronisk format.

 

ÅOP:

Årlige omkostninger i procent. ÅOP udtrykker den samlede pris for den kredit, der er knyttet til dit Kort i procent pr. år af lånebeløbet.

Tilbage til top

 

 

1.4 Aftalegrundlag
Fordi du modtager information fra os i flere omgange i løbet af ansøgnings- og kortudstedelsesprocessen, så udgøres den samlede Kreditaftale mellem Udsteder og dig som Kortholder af følgende: disse Kortbetingelser, Prislisten, Oplysningsbladet, ansøgningsskemaet, den til enhver tid gældende kreditgrænse samt det brev, hvori dit Kort bliver sendt.

 

Så snart du har modtaget dit Kort, skal du underskrive i underskriftsfeltet på bagsiden af Kortet. Underskriften på Kortet bruges af Betalingsmodtagere til at sammenligne med din underskrift ved brug af dit Kort. Kortet er først gyldigt, når det er underskrevet.

Kreditaftalen – herunder disse kortbetingelser – anses for accepteret ved Kortholders signatur eller elektroniske accept. I det omfang der ikke foreligger, eller ikke efter omstændighederne har været muligt at afgive udtrykkelig accept, så anses Kreditaftalen som værende accepteret, når Kortholder (eller Ekstrakortholder) tager Kortet i brug

Du har 14 dages fortrydelsesret fra du har modtaget dit Kort (se afsnit 6 for yderligere information).

 

Disse Kortbetingelser og Kreditaftalen er formuleret på dansk, som er det sprog, der anvendes i Udsteders kommunikation med dig.

 

Du kan til enhver tid bede Udsteder om at sende dig disse Kortbetingelser på et Varigt Medium, eller du kan downloade dem på www.loplus-guldkort.dk.

 

Kreditgrænsen fremgår af bekræftelsesbrevet, der sendes ud sammen med dit Kort, af Netbank og af dine Fakturaer.

 

Kortbetingelserne gælder for brug af dit Kort som betalingskort og for selve Kreditaftalen, når du bruger den kredit, der er knyttet til dit kort.

 

Kortkontoen tilknyttet dit Kort kan ikke anvendes som indlånskonto, og der tilskrives ikke indlånsrente på en eventuel midlertidig saldo i din favør.

Tilbage til top