LO Plus
Anvendelse

2. Anvendelse

Pr. 15. augsut 2011

2.1 Vilkår for udstedelse af Kort
2.2 Vilkår for udstedelse af Ekstrakort 
2.3 Brug af dit Kort
2.4 Brug af dit Kort som hævekort 
2.5 Gennemførelse og godkendelse af transaktioner 
2.6 Tidspunkt for modtagelse af betalingsordre og cut-off tidspunkt 
2.7 Maksimal gennemførselstid 
2.8 Beløbsbegrænsninger 
2.9 Gyldighed, varighed og fornyelse 
2.10 Kreditgrænse 
2.11 Opbevaring af dit Kort og PIN-kode 
2.12 Sikkerhed ved betaling med dit Kort 
2.13 Spærring af dit Kort 
2.14 Dit ansvar ved misbrug af dit Kort 
2.15 Udsteders ansvar 
2.16 Betaling/Fakturaer 
2.17 Klager 
2.18 Udsteders ret til at spærre dit Kort 
2.19 Ændring af betingelserne for brug af dit Kort, og den tilhørende kredit

 

Tilbage til kortbetingelser for LO Plus Guldkort

 

2. Vilkår for udstedelse og brug af dit Kort
2.1 Vilkår for udstedelse af Kort
LO Plus Guldkortet kan udstedes til medlemmer af LO Plus, der er fyldt 18 år, og som ikke er under værgemål. For at få udstedt et Kort skal du have opnået kreditgodkendelse efter at have afgivet relevante oplysninger til Udsteder via skriftlig eller elektronisk ansøgningsformular og have afleveret kopi af billedlegitimation.

Du får sendt dit Kort med almindeligt brev til din folkeregisteradresse. Hvis du bor uden for Danmark, får du tilsendt dit Kort pr. brev eller på anden måde efter aftale. 

2.1.1 Ophør af LO Plus medlemskab
Såfremt du ophører med at være medlem af et fagforbund, der er tilknyttet LO Plus medlemsordningen, i en periode på mere end tre måneder, så vil Kreditaftalen blive opsagt. Udsteder kan da tilbyde at overføre Kortkontoen og kundeforholdet til et andet kortprodukt.

Tilbage til top


 

2.2 Vilkår for udstedelse af Ekstrakort
Et Ekstrakort kan udstedes til ægtefælle/samlever/registreret partner eller barn.

Du ansøger om Ekstrakort ved at udfylde en separat blanket, som kan rekvireres ved at kontakte Udsteder eller findes på www.loplus-guldkort.dk. Ekstrakortholder skal være fyldt 18 år, og må ikke være under værgemål. Ansøger om Ekstrakort skal også aflevere kopi af billedlegitimation.

Ekstrakort udstedt til din Kortkonto er omfattet af disse Kortbetingelser samt Kreditaftalen.

Ønsker du ikke længere, at en Ekstrakortholder skal kunne bruge kortet og den tilknyttede kredit, skal du straks meddele Udsteder dette. Udsteder vil da spærre kortet. Kortet skal endvidere, så vidt muligt, straks overklippes, således at magnetstriben og chippen ødelægges, og returneres til Udsteder.

Hvis der er udstedt Ekstrakort til en Kortkonto, har hver Ekstrakortholder fuldmagt til at hæve penge eller gennemføre betalinger over Kortkontoen med deres personlige Ekstrakort.

Indehaveren af et Ekstrakort hæfter dog personligt for brug af Ekstrakortet.

Hvis Ekstrakortholderen ikke opfylder sine betalingsforpligtelser, så hæfter du som Kortholder som selvskyldnerkautionist for alt forbrug og deraf følgende omkostninger på Kortkontoen, uanset om transaktionerne er foretaget med et Ekstrakort eller dit eget Kort.

Kautionen anses for opsagt med virkning fra det tidspunkt, hvor det pågældende Ekstrakort er tilbageleveret eller begæret spærret, og Udsteders tilgodehavende er betalt. Fuldmagten ophører automatisk ved Kortholders død, hvor evt. saldo på Kortkontoen, inkl. endnu ikke registrerede betalinger, forfalder til betaling øjeblikkeligt.

Tilbage til top


2.3 Brug af dit Kort
Dit Kort er personligt og må kun bruges af dig. Bortset fra eventuelle udstedte Ekstrakort må der ikke handles ved fuldmagt. Du hæfter direkte og personligt for den til enhver tid værende saldo på Kortkontoen.

Du kan bruge dit Kort dels som medlemskort i forhold til dit fagforbund og som fordelskort i LO Plus' fordelsordning, dels som betalingskort til betaling af varer og tjenesteydelser hos Betalingsmodtagere i såvel fysisk som ikke-fysisk handel, der accepterer MasterCard.

Udsteder forbeholder sig retten til at spærre for brug af Kortet til betaling for deltagelse i spil, væddemål eller anden form for gambling, selv om Betalingsmodtager tager imod MasterCard som betalingsmiddel.

Tilbage til top


 

2.4 Brug af dit Kort som hævekort
Dit Kort kan bruges til:

- Udbetaling af kontanter fra pengeautomater, der er tilsluttet MasterCard-systemet eller andre systemer, der indgår i et samarbejde med dette kortsystem.

- Udbetaling af kontanter eller betalinger hos pengeinstitutter, der er tilsluttet MasterCard-systemet som kontantudbetaler.

- Udbetaling af kontanter eller betalinger på valutakontorer, vekselkontorer, på posthuse m.m.

Tilbage til top

 


2.5 Gennemførelse og godkendelse af transaktioner
Du gennemfører en transaktion ved at gøre dit Korts informationer tilgængelige for Betalingsmodtageren, for en bank eller andet kontantudbetalingssted eller i en kontantautomat.

Dette kan ske ved at Betalingsmodtager læser dit Korts chip eller magnetstribe eller tager aftryk af dit Kort på en papirnota (chargeform), ved at du holder et kontaktløst chipkort mod en kortlæser eller ved at du afleverer kortoplysningerne (kortnummer, udløbsdato og kortverifikationskoden, på Kortets bagside) skriftligt eller mundtligt eller på anden måde som tilbydes i de forskellige brugssituationer, afhængig af de tekniske muligheder.

Som hovedregel gælder desuden, at du skal godkende en betaling skriftligt eller ved at du indtaster PIN-kode, sikkerhedskode, kodeord (password), digital signatur eller godkender på anden måde. Måden afhænger af den tekniske løsning, der findes i den pågældende situation.

Tilbage til top


 

2.6 Tidspunkt for modtagelse af betalingsordre og
      cut-off tidspunkt
En betalingsordre anses for modtaget på den arbejdsdag, hvor Udsteder modtager betalingsordren. Betalingsordrer modtaget efter kl. 16 (lokal tid) anses for modtaget den følgende arbejdsdag.

Tilbage til top


 

2.7 Maksimal gennemførselstid
Hævninger og indbetalinger på en Kortkonto sker normalt senest første arbejdsdag efter, at Udsteder har modtaget en betalingsordre. Netbanken er i den forbindelse kun vejledende. Der kan være beløb, som er trukket på din konto, men som ikke er opdateret på Netbanken.

Tilbage til top


 

2.8 Beløbsbegrænsninger
For kontanthævninger og hver enkelt betaling gælder de beløbsgrænser, som Udsteder til enhver tid fastsætter og som fremgår af din Faktura. Beløbsbegrænsninger vil, hvor det er muligt, blive varslet med 30 dage.

I tilfælde af mistanke om uautoriseret eller svigagtig brug af dit Kort, har Udsteder ret til uden varsel at begrænse brugen af dit Kort, eller den tilknyttede kredit. Denne begrænsning kan bestå i at indsætte et maksimalt antal transaktioner over en periode, at spærre for brugen af dit Kort visse steder, eller ved at fastsætte en ny kreditgrænse, jf. afsnit 2.10. Du kan få yderligere information ved at kontakte Udsteder. 

Før der indføres begrænsninger i brugen af dit Kort, har Udsteder pligt til at underrette dig og oplyse årsagerne til begrænsningen, medmindre dette efter omstændighederne ikke er muligt eller vil skade hensynet til sikkerheden eller en eventuel kriminel efterforskning. Hvis årsagen til begrænsningen ikke længere er til stede, vil Udsteder enten ophæve begrænsningen eller udlevere et nyt Kort.

Tilbage til top


 

2.9 Gyldighed, varighed og fornyelse
Dit Kort er Udsteders ejendom og skal leveres tilbage på Udsteders anmodning.

Gyldighedsperioden for dit Kort er præget på dit Korts forside, og er som udgangspunkt 3 år. Efter 3 år får du automatisk et nyt kort fra Udsteder, medmindre Kreditaftalen er opsagt, jf. afsnit 3.5, eller Udsteder med 2 måneders varsel til afslutningen af Kortets gyldighedsperiode har opsagt Kreditaftalen.

Hvis Kreditaftalen ophører, skal du klippe dit Kort over, således at magnetstriben og chippen ødelægges - og returnere det til Udsteder.

Du har ret til uden varsel at opsige aftaleforholdet. Du skal da blot skriftligt informere Udsteder om det og returnere Kortet som ovenfor beskrevet. Se også afsnit 2.19 og afsnit 6.

Tilbage til top


 

2.10 Kreditgrænse
Udsteder fastsætter efter individuel vurdering en kreditgrænse. Den bevilgede kreditgrænse vil fremgå af det brev, du modtager ved Kortets udstedelse, af dine Fakturaer og af din Netbank.

Kortet kan kun benyttes inden for den til enhver tid bevilgede kreditgrænse, og Kortholder er ansvarlig for at denne ikke overskrides. I tilfælde hvor Kortholder eller Ekstrakortholder overskrider denne kreditgrænse, vil et overtræksgebyr blive tilskrevet Kortkontoen efter gældende satser, jf. Prislisten.

Kreditgrænsen kan forhøjes ensidigt af Udsteder baseret på ny information om Kortholders økonomiske forhold herunder, men ikke begrænset til information om Kortholders betalingshistorik, indtægts-, udgifts- og gældsforhold.

Hvis du får bevilget en højere kreditgrænse, vil du blive underrettet om dette hurtigst muligt på et Varigt Medium. Du accepterer den nye kreditgrænse ved at bruge dit Kort eller Ekstrakort, efter du har modtaget underretning om den forhøjede kreditgrænse. Kortholder kan altid afslå en tilbudt forøgelse af kreditgrænsen ved at kontakte Udsteder.

 Din kreditgrænse vil altid fremgå af Fakturaerne og i din Netbank.

Tilbage til top


 

2.11 Opbevaring af dit Kort og PIN-kode
Du skal opbevare dit Kort forsvarligt. Du skal regelmæssigt kontrollere, at dit Kort ikke er blevet væk.

Udsteder sender et brev med en PIN-kode til din folkeregisteradresse, når dit Kort er udstedt. PIN-koden oprettes maskinelt, og uden at nogen får kendskab til den. Du skal straks underrette Udsteder, hvis brevet med PIN-koden har været åbnet eller er beskadiget. Se kontaktoplysninger ovenfor under afsnit 1.2.

Du må aldrig opbevare PIN-koden sammen med dit Kort. Du bør lære PIN-koden udenad, og destruere brevet med PIN-koden.

Hvis du har brug for at skrive koden ned, skal det gøres på en sådan måde, at tallene ikke giver mening for andre end dig.

Tilbage til top

 

2.12 Sikkerhed ved betaling med dit Kort
Kortet og PIN-koden må kun bruges af dig personligt. Når du indtaster PIN-koden, skal du sikre dig, at ingen andre ser den.

Tilbage til top


 

2.13 Spærring af dit Kort
Du skal kontakte Udsteder med det samme, hvis

- Du mister Kortet

- En anden får kendskab til din PIN-kode

- Du får mistanke om, at Kortet er blevet kopieret

- Du får mistanke om, at Kortet på anden måde kan misbruges

Du skal kontakte Udsteder på telefon 3342 3710. Ved opkald fra udlandet bruges den lokale nummerkode for udlandsopkald efterfulgt af +45 33 42 37 10.

Telefonerne er åbne 24 timer i døgnet. Du skal oplyse:

- navn

- adresse

- CPR-nummer

Hvis du har fået stjålet dit Kort, skal du sørge for straks at melde det til politiet. Hvis det stjålne Kort har været misbrugt, skal du indsende kopi af anmeldelsen til Udsteder.

Tilbage til top


 

2.14 Dit ansvar ved misbrug af dit Kort
For hæftelse og ansvar gælder reglerne i Betalingstjenestelovens §§ 61 og 62, som du kan læse længere nede. Lovteksten er tilgængelig i sin fulde længde på www.retsinfo.dk 

Hovedindholdet i hæftelses- og ansvarsreglerne er:

Som hovedregel skal Udsteder straks betale beløbet tilbage til dig, hvis Kortet eller Ekstrakortet har været brugt uautoriseret og Udsteder har hævet beløbet på din Kortkonto.

Du hæfter dog selv for hele beløbet, hvis du har gjort noget svigagtigt eller med vilje har undladt at vise den påpasselighed med Kortet eller Ekstrakortet og PIN-koden, som du ifølge disse Kortbetingelser har pligt til.

Hvis andre uberettiget har brugt Kortet eller Ekstrakortet sammen med PIN-koden, kan du komme til at hæfte for op til 1.100 kr.

Du kan komme til at hæfte for op til 8.000 kr., hvis andre uberettiget har brugt Kortet eller Ekstrakortet sammen med PIN-koden eller en forfalsket underskrift, hvis Udsteder kan bevise

  • at du selv har overladt Kortet eller Ekstrakortet til vedkommende, eller at du ikke har givet Udsteder besked straks efter, at du har opdaget, at Kortet eller Ekstrakortet er blevet stjålet eller afluret
  • at du selv har udleveret PIN-koden til den, der har brugt Kortet eller Ekstrakortet
  • eller at du har været groft uforsigtig med Kortet eller Ekstrakortet, f.eks. ved at opbevare kortet sammen med PIN-koden.

Hvis Udsteder kan godtgøre, at du har udleveret PIN-koden, selv om du burde vide, at der var risiko for misbrug, hæfter du selv for hele tabet.

 

Forklaring til benævnelserne i afsnittene fra Betalingstjenesteloven:

Betaler: er dig, Kortholder;

Betalingsinstrument: er i dette tilfælde dit Kort; og

Udbyder: er Udsteder, dvs. i dette tilfælde EnterCard Danmark.

 

§ 61. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. § 57, medmindre andet følger af § 62. Ved en uautoriseret transaktion skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet.

Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret.

 

§ 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk. 2-6. Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet.

Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.

Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til 1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt.

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og

1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab,

2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller

3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 4. Betaleren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør,

1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet

til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller

2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 kr.

Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret.

Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 60, stk. 1, nr. 2.

Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet.

Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter, hvis det på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at spærre for brugen af det.

Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge, medmindre det ikke er muligt for betalers udbyder af e-penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet.

Tilbage til top

 

2.15 Udsteders ansvar
I tvivlstilfælde er det Udsteder, der skal bevise, at en betaling er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Udsteder skal også bevise, at Kortets personlige sikkerhedsforanstaltninger er blevet brugt i forbindelse med betalingen. Registrering af at Kortet har været brugt er ikke i sig selv bevis for, at du har godkendt betalingen, at du har handlet svigagtigt, eller at du ikke har opfyldt dine forpligtelser efter disse Kortbetingelser.

Tilbage til top


 

2.16 Betaling/Fakturaer
Udsteder sørger for, at du månedligt får en Faktura på et Varigt Medium. Du modtager dog kun en Faktura, hvis der har været bevægelser på din Kortkonto.

Fakturaen giver dig bl.a. oplysninger om saldoen på din Kortkonto, en oversigt over betalingstransaktioner, herunder Betalingsmodtagere, beløb, anvendt vekselkurs ved betalinger i udenlandsk valuta, dato for modtagelsen af betalingstransaktionen og eventuelle gebyrer.

Hvis du ønsker at få tilsendt en Faktura på papir oftere end månedligt eller i måneder, hvor der ikke har været bevægelser på din Kortkonto, kan Udsteder opkræve et gebyr. Dette vil i så fald fremgå af Prislisten.

Hvis du har brugt dit Kort, har du pligt til at betale minimumsbeløbet på Forfaldsdatoen.

Minimumsbeløbet fremgår af Fakturaen og af Prislisten. Hvis du skylder mindre end minimumsbeløbet, skal du betale hele det beløb, du skylder.

Udsteder anviser, hvordan du kan betale dine skyldige beløb. Betaling med frigørende virkning kan kun ske på de måder og det sted, som Udsteder anviser. Mulighederne vil typisk være indbetalingskort via bank eller netbank eller ved tilmelding til Betalingsservice.

Hvis betaling ikke sker rettidigt i henhold til tilsendt Faktura, kan Udsteder spærre Kortet og tilskrive Kortkontoen renter og eventuelle gebyrer i henhold til gældende Prisliste (herunder omkostninger fastsat efter inkassolovgivningens bestemmelser).

Hvis Udsteder overdrager en misligholdt saldo til inddrivelse hos et inkassobureau, sælger misligholdte fordringer eller vælger at benytte sig af factoring, vil du få særlig besked om, hvor betaling med frigørende virkning skal ske.

Forfaldsdatoen står på Fakturaen. Du kan til enhver tid indbetale på Kortkontoen og dermed helt eller delvist formindske dit skyldige beløb på Kortkontoen. 

Betalinger til Kortkontoen, der ikke sker kontant, indsættes med forbehold for, at Udsteder modtager beløbet. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i Fakturaen eller anden meddelelse om betalingen.

Tilbage til top


 

2.17 Klager
2.17.1 Uautoriserede eller fejlbehæftede betalinger
Konstaterer du uautoriserede eller fejlbehæftede betalinger på dine Fakturaer skal du kontakte Udsteder.

Udsteder vil herefter undersøge din klage. Er klagen berettiget, får du beløbet tilbage. Hvis klagen viser sig at være uberettiget, kan Udsteder opkræve et administrationsgebyr. Dette vil i givet fald fremgå af Prislisten.

Klager over uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være Udsteder i hænde hurtigst muligt og senest 13 måneder efter den pågældende betaling er blevet trukket på din Kortkonto. Efter omstændighederne kan Udsteder kræve at du melder misbrug af Kortet til politiet, for at viderebehandle din klage.

Efter udløbet af 13 måneders fristen kan du ikke længere klage over uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner. Hvis du har klaget, har du pligt til at give Udsteder de oplysninger og den dokumentation, som Udsteder skal bruge for at kunne behandle klagen.

2.17.2 Betalinger, hvor du ikke har godkendt det præcise beløb
Der gælder særlige regler, hvis du giver f.eks. et hotel eller en biludlejer tilladelse til at trække på Kortet for ikke afregnede beløb, f.eks. for brug af hotellets minibar eller for ikke at have fyldt benzintanken på en udlejningsbil.

Hvis det trukne beløb overstiger det beløb, som du med rimelighed kunne forvente, blandt andet under hensyn til tidligere udgiftsmønster, kan du bede Udsteder om at tilbagebetale det beløb, som du ikke er enig i. Det skal ske senest 2 måneder efter, at det pågældende beløb er trukket på din Kortkonto. Hvis Udsteder afslår at betale beløbet tilbage, vil du få en begrundelse og oplysning om, hvordan du kan klage.

Disse særlige regler gælder ikke for ændringer i valutakurser, der sker i forhold til en referencekurs, du har fået oplyst.

Tilbage til top


 

2.18 Udsteders ret til at spærre dit Kort
Udsteder har ret til at spærre dit Kort med øjeblikkelig virkning, ved gentagne tilfælde af manglende betalinger, eller hvis Udsteder har berettiget mistanke om, at du ikke kan opfylde dine betalingsforpligtelser.

Udsteder har også ret til at spærre dit Kort med øjeblikkelig virkning, hvis der er tvivl om dit Korts sikkerhed eller der er mistanke om uberettiget brug. Hvis det sker, vil du hurtigst muligt få besked om det og om årsagerne til spærringen, medmindre dette vil skade hensynet til sikkerheden. Når årsagerne til spærringen ikke længere er til stede, vil spærringen blive ophævet eller du vil få udleveret et nyt Kort.

Tilbage til top


 

2.19 Ændring af betingelserne for brug af dit Kort, og den tilhørende kredit
Som yderligere beskrevet under afsnit 3, kan Udsteder ændre Kreditaftalen, herunder Prislisten, kreditgrænsen og Kortbetingelserne. Hvis der er tale om ændringer til ugunst for dig, og disse ændringer ikke skyldes de tilfælde, som er nævnt i afsnit 2.8, skal Udsteder give dig 2 måneders skriftligt varsel på et Varigt Medium.

Ændringer til fordel for dig kan ske med øjeblikkelig virkning, og du vil få besked om ændringen ved førstkommende lejlighed. 

Hvis du bruger dit Kort efter, at Udsteder har orienteret dig om ændring af Kreditaftalen, gælder dette som din accept af den nye Kreditaftale. 

Hvis du ikke kan acceptere ændringerne til Kreditaftalen, skal du skriftligt meddele Udsteder dette hurtigst muligt, dog senest samtidigt med at ændringerne træder i kraft.

Udsteder vil i så fald betragte dette som en opsigelse af aftaleforholdet pr. ændringsdatoen. Du kan altid opsige aftalen, som beskrevet i afsnit 3.5.

Udsteder har indgået en aftale med LO Plus om udstedelse af LO Plus Guldkort. Hvis aftalen med LO Plus ophører, vil betingelserne for brug af dit Kort blive ændret, således at de særlige fordele som Udsteder kan tilbyde som følge af aftalen med LO Plus, ikke længere være gældende, og LO Plus varemærket ikke længere vil blive brugt i forbindelse med Kortet. Du vil i forbindelse med ændringen modtage et nyt plastikkort. Hvis du har ekstrakort vil disse også blive ombyttet.

Tilbage til top