LO Plus
Personlige oplysninger

5. Personlige oplysninger

Pr. 15 august 2011

5.1 Brug af oplysninger og opbevaring 
5.2 Samtykke vedr. personoplysninger 
5.3 Forbrugsoplysninger 
5.4 Markedsføring og videregivelse af information

Tilbage til kortbetingelser for LO Plus Guldkort

5. Personlige oplysninger
5.1 Brug af oplysninger og opbevaring
I forbindelse med din ansøgning om et Kort eller din accept af Udsteders tilbud om et Kort eller ved efterfølgende udveksling af personlig information med Udsteder har du givet samtykke til, at Udsteder, LO Plus A/S (cvr-nr. 27986080) og dit fagforbund, i henhold til Persondataloven hver især som dataansvarlig kan registrere dine personoplysninger og fagforeningsmæssige tilhørsforhold. De nævnte virksomheder kan selv behandle data som beskrevet nedenfor, eller de kan lade data behandle af en designeret databehandler, herunder de til Udsteder koncernforbundne selskaber, i forbindelse med levering af tillægsydelser og services.

Udsteder bruger dine personoplysninger som bedømmelsesgrundlag for udstedelse af Kort, herunder indhentelse af løbende kredit- og betalingsoplysninger hos kreditoplysningsbureauer, finansieringsselskaber og/ eller pengeinstitutter. samt administration af den bagvedliggende Kreditaftale. Herunder vil Udsteder bruge dit CPR-nummer til at indhente og opdatere adresseoplysninger, til at afgive lovpligtige oplysninger til offentlige myndigheder om saldo, rentetilskrivning mv., og til entydig identifikation af dig, bl.a. ved spærring af dit Kort.

LO Plus kan behandle dine personoplysninger, herunder oplysninger om LO Plus-medlemsnummer, navn, adresse, fødselsdato, e-mail adresse, telefonnummer og indgåelse og ophør af Kreditaftalen. Formålet med LO Plus’s behandling af dine personoplysninger er administration af LO Plus-medlemskabet i forhold til dig, herunder at varetage dine interesser, f.eks. ved at indgå og administrere rabatordninger og andre fordelsordninger for medlemmer, og udsende relevante oplysninger om LO Plus-medlemskabet til dig. 

Udsteder, kan løbende udveksle relevante personoplysninger med LO Plus og dit fagforbund, bl.a. i forbindelse med evt. skifte eller udtrædelse af fagforbund med henblik på at sikre, at det kun er medlemmer af fagforbund under LO Plus-medlemskabet, som har et Kort.

Tilbage til top

 

5.2 Samtykke til indsamling, behandling og opbevaring
      af personoplysninger og retten til indsigt
Dit samtykke til disse Kortbetingelser er en forudsætning for, at du kan få udstedt dit Kort og fortsat bruge det. Ophører du med at have et Kort eller Ekstrakort, eller ønsker du ikke længere at samtykke til disse Kortbetingelser, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af dit samtykke skal ske skriftligt til Udsteder. Medmindre du giver besked om andet, vil du herefter få udstedt et almindeligt medlemskort til LO Plus.

Efter Persondataloven har du ret til at kræve indsigt i og berigtigelse af de oplysninger, som Udsteder og LO Plus har registreret om dig. Du skal i så fald kontakte den part, du ønsker indsigt hos.

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige part og vil blive behandlet strengt fortroligt. Dine personlige oplysninger, herunder oplysning om dit kundeforhold og CPR-nummer, vil ikke uden et yderligere samtykke fra dig blive videregivet til andre end dem, der er nævnt i disse Kortbetingelser. Dog vil oplysninger blive udleveret, hvis det kræves af en offentlig myndighed, herunder politiet i forbindelse med efterforskning af kriminalitet.

Hvis du ophører med at have et Kort, vil dine personoplysninger blive slettet hos Udsteder. Dog vil oplysningerne blive bevaret, så længe det er nødvendigt i henhold til ufravigelig lovgivning, i forbindelse med gennemførsel af betalingstransaktioner, eventuelle retssager eller andre juridiske forpligtelser hvori oplysningerne skal indgå.

Tilbage til top

 

5.3 Forbrugsoplysninger
Når du bruger Kortet, registreres kortets nummer, det samlede transaktionsbeløb, dato for brug af kortet, og hvor kortet har været brugt og eventuel rabat inden for LO Plus’s medlemsordning. Betalingsmodtager videresender disse oplysninger til Udsteder via sin indløser. Oplysningerne opbevares hos Betalingsmodtager, indløser og hos Udsteder til brug for bogføring, fakturering / Faktura (herunder elektronisk kontoudtog) og eventuel senere fejlretning. Oplysninger, der er nævnt ovenfor, videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det og/eller til brug for verserende retssager om krav stiftet ved brug af Kortet. Det er alene informationer relevant for behandling i sådanne systemer der videregives og sådan videregivelse kan betyde, at oplysningerne bliver udleveret, bl.a. til MasterCard International (databehandler) i USA og NETS (databehandler) i Danmark.

Tilbage til top

 

5.4 Markedsføring og videregivelse af information
I det omfang du i din ansøgning om Kortet, eller efterfølgende, har givet samtykke til det og har fået ansøgningen godkendt og udstedt et Kort, vil LO Plus og Udsteder hver især kunne bruge oplysninger om dit navn, din adresse, e-mail adresse og/eller mobilnummer, til at give dig tilbud om økonomiske og finansielle produkter pr. brev, e-mail og/eller SMS. Sådanne tilbud fra Udsteder sker kun efter forudgående aftale med LO Plus.

Dit samtykke til modtagelse af tilbud kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til Udsteder.

Tilbage til top