LO Plus
Vilkår for Kreditaftalen tilknyttet dit Kort

3. Vilkår for Kreditaftalen tilknyttet dit Kort

Pr. 15. august 2011

3.1 Misligholdelse af Kreditaftalen eller dødsfald 
3.2 Betalingspåmindelser og inkassoomkostninger 
3.3 Overtræk af kreditgrænsen 
3.4 Misligholdelse af andre Kreditaftaler 
3.5 Varighed og opsigelse, der ikke sker på grund af misligholdelse 
3.6 Hæftelse for betalinger efter aftalens ophør

Tilbage til kortbetingelser for LO Plus Guldkort

3. Vilkår for Kreditaftalen tilknyttet dit Kort
3.1 Misligholdelse af Kreditaftalen eller dødsfald
Hvis du væsentligt misligholder Kreditaftalen, eller hvis du afgår ved døden, har Udsteder ret til at spærre dit Kort med øjeblikkelig virkning og opsige Kreditaftalen med dig. I så fald forfalder saldoen på din Kortkonto straks til betaling.

 

Væsentlig misligholdelse af Kreditaftalen kan f.eks. være at:

- du ikke betaler minimumsbeløbet, jf. afsnit 2.16, rettidigt
- du ikke betaler et overtræk af kreditgrænsen rettidigt
- du har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med ansøgning om Kortet
- du ikke oplyser Udsteder om dine økonomiske forhold, herunder indleverer årsopgørelse og seneste kvartals lønsedler, hvis Udsteder med rimelighed har bedt om disse oplysninger som følge af, at du gentagne gange ikke rettidigt har betalt minimumsbeløbet eller et overtræk af kreditgrænsen
- du ikke indsender de ID-oplysninger, som Udsteder beder om
- du flytter til udlandet og ikke inden fraflytningen oplyser Udsteder om din nye adresse.
- du kommer under konkursbehandling eller indleder forhandling om gældssanering eller akkord
- du anvender Kortet til ulovlige aktiviteter

Tilbage til top


3.2 Betalingspåmindelser og inkassoomkostninger
Hvis Udsteder må udsende betalingspåmindelser, skal du betale gebyr ifølge Prislisten. Hvis beløb må inddrives ved inkasso, har Udsteder ret til at opkræve de tilknyttede omkostninger hos dig.

Tilbage til top


3.3 Overtræk af kreditgrænsen
Du skal betale et tillæg, hvis du overtrækker den bevilgede kreditgrænse. Tillægget fremgår af Prislisten. Ved førstkommende Forfaldsdato skal du betale minimumsbeløbet plus tillægget.

Tilbage til top


3.4 Misligholdelse af andre Kreditaftaler
Udsteder har ret til at spærre Kortet med 30 dages skriftligt varsel, hvis du væsentligt misligholder andre kreditaftaler med Udsteder, f.eks. i forbindelse med andre kreditkort udstedt af Udsteder.

Tilbage til top

 

3.5 Varighed og opsigelse, der ikke sker på grund af
      misligholdelse
Kreditaftalen gælder indtil den opsiges af dig eller af Udsteder.

 

Udsteder kan til enhver tid opsige Kreditaftalen og disse Kortbetingelser med 2 måneders skriftligt varsel pr. brev eller ved et andet Varigt Medium efter aftale.

 

Udsteder kan desuden opsige Kreditaftalen delvist ved at nedsætte den bevilgede kreditgrænse med 2 måneders skriftligt varsel pr. brev, eller ved et andet Varigt Medium efter aftale, jf. afsnit 2.10.

 

Du kan selv når som helst uden varsel opsige Kreditaftalen og indfri en eventuel saldo.

 

Eventuelt udestående beløb vil, ved opsigelse af Kreditaftalen, blive faktureret på sædvanlig vis indtil hele beløbet er indfriet.

Tilbage til top

 

3.6 Hæftelse for betalinger efter aftalens ophør
Du hæfter fortsat for betalinger, som du eller Ekstrakortholder har gennemført, men som ikke er blevet registreret hos Udsteder på opsigelsestidspunktet eller Forfaldsdatoen, jf. afsnit 2.6, 3.1 og 3.5.

Tilbage til top