Tekniske problemer

På grund af tekniske problemer kan dele af vores online services være utilgængelige. Kontakt kundeservice på telefon 3342 3710, såfremt du oplever problemer. Vi beklager enhver ulejlighed dette må medføre. 

Priser & Vilkår

For LO Plus Guldkort gælder på forhånd fastsatte priser og vilkår.

Prisliste for LO Plus Guldkort
Gebyrer
Årligt kortgebyr 0 kr.
Gebyr for ekstrakort 0 kr.
Gebyr for erstatningskort 0 kr.
Gebyr for faktura 0 kr.
Gebyr for opkrævning - indbetalingskort 0 kr.
Gebyr for opkrævning - Betalingsservice 0 kr.
Gebyr for betalingspåmindelse 100 kr.
Gebyr for inkassovarsel 100 kr.
Omkostninger ved brug af LO Plus Guldkort
Omkostninger ved betaling i Danmark og i udlandet (1) 0 kr.
Kontanthævning i hæveautomater i Danmark og i udlandet 2 %, minimum 50 kr.
Overførsel fra kredit til bankkonto 2 %, minimum 50 kr.
Kurstillæg ved brug i udlandet (2) 1,5%
Betaling
Rentefri kredittid 22-52 dage
Min. indbetaling pr. mdr. hvis kredit udnyttes 2,5 % af skyldig saldo, minimum 100 kr.
Kreditramme
Kreditgrænse 5.000 - 100.000 kr.
Rente (fast)
Pålydende månedlig rente 1,42%
Pålydende årlig rente 17,00%
Debitorrenten 18,39%
Øvrige priser
Genbestilling af kort 0 kr.
Ny PIN-kode 0 kr.
Overtræk af aftalt kredit 100 kr.
Noter
(1) Visse salgssteder viderefører deres omkostninger for at modtage kreditkortbetalinger til kortholder i form af gebyr.
(2) MasterCard Internationals valutakurs på bogføringsdagen tillagt 1,5 %.
Beregningseksempel
Beregningseksempel *, **
Lånetype e) Kreditkort
Kreditramme samlet kreditbeløb 5.000 kr.
Løbetid 1 år
Afdragsform Stående lån
Sikkerhedsstillelse Ingen
100% udnyttelse
*ÅOP (Årlige omkostninger i procent) 100% udnyttelse
Betaling via Betalingsservice (0 kr. pr. måned) 17,11%
Betaling via indbetalingskort (0 kr. pr. måned) 17,11%
50% udnyttelse
*ÅOP (Årlige omkostninger i procent) 50% udnyttelse
Betaling via Betalingsservice (0 kr. pr. måned) 17,11%
Betaling via indbetalingskort (0 kr. pr. måned) 17,11%
25% udnyttelse
*ÅOP (Årlige omkostninger i procent) 25% udnyttelse
Betaling via Betalingsservice (0 kr. pr. måned) 17,11%
Betaling via indbetalingskort (0 kr. pr. måned) 17,11%
1. Aftaleforhold

Pr. 2. oktober 2017

1. Udsteder, kontaktoplysninger og aftalegrundlag

1.1 Udsteder af Kort

EnterCard Danmark (CVR-nummer 38722557)filial af EnterCard Group AB, Sverige (herefter benævnt ”Udsteder”).

1.2 Kontaktoplysninger

LO Plus Guldkort:
Postboks 89
2770 Kastrup
Danmark
Telefon: +45 33 42 37 10
www.loplus-guldkort.dk/kontakt-os

EnterCard Danmark:
Arne Jacobsens Allé 13, 3. L2
DK-2300 København S
Danmark
Telefon: +45 33 36 92 50

EnterCard Group AB
105 34 Stockholm
Sverige
Telefon: +46 8 737 14 00

Oplysninger om klagemuligheder og tilsynsmyndigheder fremgår af afsnit 7.1 og 7.2.

1.3 Definitioner

Betalingsmodtagere
De forretningssteder, hvor du kan bruge dit Kort som betalingsmiddel.

Betalingstjenesteloven
Lov nr. 365 af 26. april 2011, "Lov om betalingstjenester", med senere ændringer.

Ekstrakort
Et ekstra kort tilknyttet din Kortkonto. Al forbrug på Ekstrakortet bliver debiteret din Kortkonto.

Ekstrakortholder
Indehaver af et Ekstrakort, der opfylder de i afsnit 2.2 angivne vilkår.

Faktura
Den månedlige oversigt, der viser dit forbrug, dine betalinger, hævninger mv. på dit Kort. Fakturaen kan enten være et kontoudtog, en faktura med indbetalings-kort eller et Betalingsservice-træk.

Forfaldsdato
Sidste rettidige betalingsdato for forfalden saldo, som er faktureret ved afslutning af en opsamlingsperiode (dvs. perioden mellem to Opgørelsesdatoer). Forfalden saldo skal være indbetalt senest på den på Fakturaen anførte betalingsdato.

Kort
Dit LO Plus Guldkort, udstedt af Udsteder, til gennemførelse af betalingstransaktioner samt udbetaling af kontanter hos Betalingsmodtagere, kontantudbetalingssted eller kontantautomat, der er tilsluttet MasterCard, eller andre systemer, der er tilsluttet MasterCard-systemet.

Kortholder
Dig som indehaver af et Kort med den dertil knyttede Kortkonto. Som Kortholder har du accepteret disse Kortbetingelser og den Kreditaftale, der er knyttet til Kortkontoen.

Kortkonto
Den udlåns- og kreditkonto hos Udsteder, som er knyttet til dit Kort.

Kreditaftalen
Samlet betegnelse for ansøgningsskemaet, Kortbetingelserne, Prislisten, Oplysningsbladet og kreditgrænsen som du modtager i det brev, hvori dit Kort bliver sendt og som du accepterer ved at tage dit Kort i brug, læs nærmere herom i afsnit 1.4.

Kreditaftaleloven
Lovbekendtgørelse nr. 761 af 11. juni 2011, "Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler", med senere ændringer.

Markedsføringsloven
Lovbekendtgørelse nr. 839 af 31. august 2009 "Bekendtgørelse af lov om markedsføring", med senere ændringer.

Netbank
Netbank er en online netbank-funktion på www.loplus-guldkort.dk, hvor du kan se din kreditgrænse, hvor meget du har tilbage på din kredit, følge med i dit forbrug, m.m.

Opgørelsesdato
Den dato, hvor ind- og udbetalinger på din konto opgøres, og der beregnes Faktura.

Oplysningsbladet
Oplysningsbladet indeholder de oplysninger, som Udsteder skal informere dig om i henhold til de Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger.

Persondataloven
Lov nr. 429 af 31. maj 2000, "Lov om behandling af personoplysninger", med senere ændringer.

Prislisten
Den til enhver tid gældende prisliste, der omfatter alle Udsteders priser, gebyrer og ÅOP for brugen af dit Kort og for udnyttelsen af den tilbudte kredit, der er en del af Kreditaftalen til dit Kort. Den aktuelle Prisliste finder du på www.loplus-guldkort.dk eller ved at henvende dig til Udsteder. Se kontaktoplysninger under afsnit 1.2.

Renteloven
Lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002, "Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v.", med senere ændringer.

Varigt Medium
Varigt Medium skal i disse Kortbetingelser samt i Kreditaftalen opfattes som al skreven kommunikation fremsendt til dig eller stillet til din rådighed af Udsteder, og omfatter bl.a. e-mails, oplysninger givet på en skrivebeskyttet hjemmeside (som du er gjort specifikt opmærksom på), sms, fremsendelse af information i papirform eller i et almindeligt accepteret og brugt elektronisk format.

ÅOP
Årlige omkostninger i procent. ÅOP udtrykker den samlede pris for den kredit, der er knyttet til dit Kort i procent pr. år af lånebeløbet.

1.4 Aftalegrundlag

Fordi du modtager information fra os i flere omgange i løbet af ansøgnings- og kortudstedelsesprocessen, så udgøres den samlede Kreditaftale mellem Udsteder og dig som Kortholder af følgende: disse Kortbetingelser, Prislisten, Oplysningsbladet, ansøgningsskemaet, den til enhver tid gældende kreditgrænse samt det brev, hvori dit Kort bliver sendt.

Så snart du har modtaget dit Kort, skal du underskrive i underskriftsfeltet på bagsiden af Kortet. Underskriften på Kortet bruges af Betalingsmodtagere til at sammenligne med din underskrift ved brug af dit Kort. Kortet er først gyldigt, når det er underskrevet.

Kreditaftalen – herunder disse kortbetingelser – anses for accepteret ved Kortholders signatur eller elektroniske accept. I det omfang der ikke foreligger, eller ikke efter omstændighederne har været muligt at afgive udtrykkelig accept, så anses Kreditaftalen som værende accepteret, når Kortholder (eller Ekstrakortholder) tager Kortet i brug.

Du har 14 dages fortrydelsesret fra du har modtaget dit Kort (se afsnit 6 for yderligere information).

Disse Kortbetingelser og Kreditaftalen er formuleret på dansk, som er det sprog, der anvendes i Udsteders kommunikation med dig.

Du kan til enhver tid bede Udsteder om at sende dig disse Kortbetingelser på et Varigt Medium, eller du kan downloade dem på www.loplus-guldkort.dk/kortbetingelser.

Kreditgrænsen fremgår af bekræftelsesbrevet, der sendes ud sammen med dit Kort, af Netbank og af dine Fakturaer.

Kortbetingelserne gælder for brug af dit Kort som betalingskort og for selve Kreditaftalen, når du bruger den kredit, der er knyttet til dit kort.

Kortkontoen tilknyttet dit Kort kan ikke anvendes som indlånskonto, og der tilskrives ikke indlånsrente på en eventuel midlertidig saldo i din favør.

2. Anvendelse

2. Vilkår for udstedelse og brug af dit Kort

2.1 Vilkår for udstedelse af Kort

LO Plus Guldkortet kan udstedes til medlemmer af LO Plus, der er fyldt 18 år, og som ikke er under værgemål. For at få udstedt et Kort skal du have opnået kreditgodkendelse efter at have afgivet relevante oplysninger til Udsteder via skriftlig eller elektronisk ansøgningsformular og have afleveret kopi af billedlegitimation.

Du får sendt dit Kort med almindeligt brev til din folkeregisteradresse. Hvis du bor uden for Danmark, får du tilsendt dit Kort pr. brev eller på anden måde efter aftale. 

2.1.1 Ophør af LO Plus medlemskab

Såfremt du ophører med at være medlem af et fagforbund, der er tilknyttet LO Plus medlemsordningen, i en periode på mere end tre måneder, så vil Kreditaftalen blive opsagt. Udsteder kan da tilbyde at overføre Kortkontoen og kundeforholdet til et andet kortprodukt.

2.2 Vilkår for udstedelse af Ekstrakort

Et Ekstrakort kan udstedes til ægtefælle/samlever/registreret partner eller barn.

Du ansøger om Ekstrakort ved at udfylde en separat blanket, som kan rekvireres ved at kontakte Udsteder eller findes på www.loplus-guldkort.dk. Ekstrakortholder skal være fyldt 18 år, og må ikke være under værgemål. Ansøger om Ekstrakort skal også aflevere kopi af billedlegitimation.

Ekstrakort udstedt til din Kortkonto er omfattet af disse Kortbetingelser samt Kreditaftalen.

Ønsker du ikke længere, at en Ekstrakortholder skal kunne bruge kortet og den tilknyttede kredit, skal du straks meddele Udsteder dette. Udsteder vil da spærre kortet. Kortet skal endvidere, så vidt muligt, straks overklippes, således at magnetstriben og chippen ødelægges, og returneres til Udsteder.

Hvis der er udstedt Ekstrakort til en Kortkonto, har hver Ekstrakortholder fuldmagt til at hæve penge eller gennemføre betalinger over Kortkontoen med deres personlige Ekstrakort.

Indehaveren af et Ekstrakort hæfter dog personligt for brug af Ekstrakortet.

Hvis Ekstrakortholderen ikke opfylder sine betalingsforpligtelser, så hæfter du som Kortholder som selvskyldnerkautionist for alt forbrug og deraf følgende omkostninger på Kortkontoen, uanset om transaktionerne er foretaget med et Ekstrakort eller dit eget Kort.

Kautionen anses for opsagt med virkning fra det tidspunkt, hvor det pågældende Ekstrakort er tilbageleveret eller begæret spærret, og Udsteders tilgodehavende er betalt. Fuldmagten ophører automatisk ved Kortholders død, hvor evt. saldo på Kortkontoen, inkl. endnu ikke registrerede betalinger, forfalder til betaling øjeblikkeligt.

2.3 Brug af dit Kort

Dit Kort er personligt og må kun bruges af dig. Bortset fra eventuelle udstedte Ekstrakort må der ikke handles ved fuldmagt. Du hæfter direkte og personligt for den til enhver tid værende saldo på Kortkontoen.

Du kan bruge dit Kort dels som medlemskort i forhold til dit fagforbund og som fordelskort i LO Plus' fordelsordning, dels som betalingskort til betaling af varer og tjenesteydelser hos Betalingsmodtagere i såvel fysisk som ikke-fysisk handel, der accepterer MasterCard.

Udsteder forbeholder sig retten til at spærre for brug af Kortet til betaling for deltagelse i spil, væddemål eller anden form for gambling, selv om Betalingsmodtager tager imod MasterCard som betalingsmiddel.

2.4 Brug af dit Kort som hævekort

Dit Kort kan bruges til:

 • Udbetaling af kontanter fra pengeautomater, der er tilsluttet MasterCard-systemet eller andre systemer, der indgår i et samarbejde med dette kortsystem.
 • Udbetaling af kontanter eller betalinger hos pengeinstitutter, der er tilsluttet MasterCard-systemet som kontantudbetaler.<
 • Udbetaling af kontanter eller betalinger på valutakontorer, vekselkontorer, på posthuse m.m.

2.5 Gennemførelse og godkendelse af transaktioner

Du gennemfører en transaktion ved at gøre dit Korts informationer tilgængelige for Betalingsmodtageren, for en bank eller andet kontantudbetalingssted eller i en kontantautomat.

Dette kan ske ved at Betalingsmodtager læser dit Korts chip eller magnetstribe eller tager aftryk af dit Kort på en papirnota (chargeform), ved at du holder et kontaktløst chipkort mod en kortlæser eller ved at du afleverer kortoplysningerne (kortnummer, udløbsdato og kortverifikationskoden, på Kortets bagside) skriftligt eller mundtligt eller på anden måde som tilbydes i de forskellige brugssituationer, afhængig af de tekniske muligheder.

Som hovedregel gælder desuden, at du skal godkende en betaling skriftligt eller ved at du indtaster PIN-kode, sikkerhedskode, kodeord (password), digital signatur eller godkender på anden måde. Måden afhænger af den tekniske løsning, der findes i den pågældende situation.

2.6 Tidspunkt for modtagelse af betalingsordre og cut-off tidspunkt

En betalingsordre anses for modtaget på den arbejdsdag, hvor Udsteder modtager betalingsordren. Betalingsordrer modtaget efter kl. 16 (lokal tid) anses for modtaget den følgende arbejdsdag.

2.7 Maksimal gennemførselstid

Hævninger og indbetalinger på en Kortkonto sker normalt senest første arbejdsdag efter, at Udsteder har modtaget en betalingsordre. Netbanken er i den forbindelse kun vejledende. Der kan være beløb, som er trukket på din konto, men som ikke er opdateret på Netbanken.

2.8 Beløbsbegrænsninger

For kontanthævninger og hver enkelt betaling gælder de beløbsgrænser, som Udsteder til enhver tid fastsætter og som fremgår af din Faktura. Beløbsbegrænsninger vil, hvor det er muligt, blive varslet med 30 dage.

I tilfælde af mistanke om uautoriseret eller svigagtig brug af dit Kort, har Udsteder ret til uden varsel at begrænse brugen af dit Kort, eller den tilknyttede kredit. Denne begrænsning kan bestå i at indsætte et maksimalt antal transaktioner over en periode, at spærre for brugen af dit Kort visse steder, eller ved at fastsætte en ny kreditgrænse, jf. afsnit 2.10. Du kan få yderligere information ved at kontakte Udsteder. 

Før der indføres begrænsninger i brugen af dit Kort, har Udsteder pligt til at underrette dig og oplyse årsagerne til begrænsningen, medmindre dette efter omstændighederne ikke er muligt eller vil skade hensynet til sikkerheden eller en eventuel kriminel efterforskning. Hvis årsagen til begrænsningen ikke længere er til stede, vil Udsteder enten ophæve begrænsningen eller udlevere et nyt Kort.

2.9 Gyldighed, varighed og fornyelse

Dit Kort er Udsteders ejendom og skal leveres tilbage på Udsteders anmodning.

Gyldighedsperioden for dit Kort er præget på dit Korts forside, og er som udgangspunkt 3 år. Efter 3 år får du automatisk et nyt kort fra Udsteder, medmindre Kreditaftalen er opsagt, jf. afsnit 3.5, eller Udsteder med 2 måneders varsel til afslutningen af Kortets gyldighedsperiode har opsagt Kreditaftalen.

Hvis Kreditaftalen ophører, skal du klippe dit Kort over, således at magnetstriben og chippen ødelægges - og returnere det til Udsteder.

Du har ret til uden varsel at opsige aftaleforholdet. Du skal da blot skriftligt informere Udsteder om det og returnere Kortet som ovenfor beskrevet. Se også afsnit 2.19 og afsnit 6.

2.10 Kreditgrænse

Udsteder fastsætter efter individuel vurdering en kreditgrænse. Den bevilgede kreditgrænse vil fremgå af det brev, du modtager ved Kortets udstedelse, af dine Fakturaer og af din Netbank.

Kortet kan kun benyttes inden for den til enhver tid bevilgede kreditgrænse, og Kortholder er ansvarlig for at denne ikke overskrides. I tilfælde hvor Kortholder eller Ekstrakortholder overskrider denne kreditgrænse, vil et overtræksgebyr blive tilskrevet Kortkontoen efter gældende satser, jf. Prislisten.

Kreditgrænsen kan forhøjes ensidigt af Udsteder baseret på ny information om Kortholders økonomiske forhold herunder, men ikke begrænset til information om Kortholders betalingshistorik, indtægts-, udgifts- og gældsforhold.

Hvis du får bevilget en højere kreditgrænse, vil du blive underrettet om dette hurtigst muligt på et Varigt Medium. Du accepterer den nye kreditgrænse ved at bruge dit Kort eller Ekstrakort, efter du har modtaget underretning om den forhøjede kreditgrænse. Kortholder kan altid afslå en tilbudt forøgelse af kreditgrænsen ved at kontakte Udsteder.

 Din kreditgrænse vil altid fremgå af Fakturaerne og i din Netbank.

2.11 Opbevaring af dit Kort og PIN-kode

Du skal opbevare dit Kort forsvarligt. Du skal regelmæssigt kontrollere, at dit Kort ikke er blevet væk.

Udsteder sender et brev med en PIN-kode til din folkeregisteradresse, når dit Kort er udstedt. PIN-koden oprettes maskinelt, og uden at nogen får kendskab til den. Du skal straks underrette Udsteder, hvis brevet med PIN-koden har været åbnet eller er beskadiget. Se kontaktoplysninger ovenfor under afsnit 1.2.

Du må aldrig opbevare PIN-koden sammen med dit Kort. Du bør lære PIN-koden udenad, og destruere brevet med PIN-koden.

Hvis du har brug for at skrive koden ned, skal det gøres på en sådan måde, at tallene ikke giver mening for andre end dig.

2.12 Sikkerhed ved betaling med dit Kort

Kortet og PIN-koden må kun bruges af dig personligt. Når du indtaster PIN-koden, skal du sikre dig, at ingen andre ser den.

2.13 Spærring af dit Kort

Du skal kontakte Udsteder med det samme, hvis

 • Du mister Kortet
 • En anden får kendskab til din PIN-kode
 • Du får mistanke om, at Kortet er blevet kopieret
 • Du får mistanke om, at Kortet på anden måde kan misbruges

Du skal kontakte Udsteder på telefon 3342 3710. Ved opkald fra udlandet bruges den lokale nummerkode for udlandsopkald efterfulgt af +45 33 42 37 10.

Telefonerne er åbne 24 timer i døgnet. Du skal oplyse:

 • navn
 • adresse
 • CPR-nummer

Hvis du har fået stjålet dit Kort, skal du sørge for straks at melde det til politiet. Hvis det stjålne Kort har været misbrugt, skal du indsende kopi af anmeldelsen til Udsteder.

2.14 Dit ansvar ved misbrug af dit Kort

For hæftelse og ansvar gælder reglerne i Betalingstjenestelovens §§ 61 og 62, som du kan læse længere nede. Lovteksten er tilgængelig i sin fulde længde på www.retsinfo.dk 

Hovedindholdet i hæftelses- og ansvarsreglerne er:

Som hovedregel skal Udsteder straks betale beløbet tilbage til dig, hvis Kortet eller Ekstrakortet har været brugt uautoriseret og Udsteder har hævet beløbet på din Kortkonto.

Du hæfter dog selv for hele beløbet, hvis du har gjort noget svigagtigt eller med vilje har undladt at vise den påpasselighed med Kortet eller Ekstrakortet og PIN-koden, som du ifølge disse Kortbetingelser har pligt til.

Hvis andre uberettiget har brugt Kortet eller Ekstrakortet sammen med PIN-koden, kan du komme til at hæfte for op til 1.100 kr.

Du kan komme til at hæfte for op til 8.000 kr., hvis andre uberettiget har brugt Kortet eller Ekstrakortet sammen med PIN-koden eller en forfalsket underskrift, hvis Udsteder kan bevise:

 • at du selv har overladt Kortet eller Ekstrakortet til vedkommende, eller at du ikke har givet Udsteder besked straks efter, at du har opdaget, at Kortet eller Ekstrakortet er blevet stjålet eller afluret
 • at du selv har udleveret PIN-koden til den, der har brugt Kortet eller Ekstrakortet
 • eller at du har været groft uforsigtig med Kortet eller Ekstrakortet, f.eks. ved at opbevare kortet sammen med PIN-koden.

Hvis Udsteder kan godtgøre, at du har udleveret PIN-koden, selv om du burde vide, at der var risiko for misbrug, hæfter du selv for hele tabet.

Forklaring til benævnelserne i afsnittene fra Betalingstjenesteloven:
Betaler: er dig, Kortholder;
Betalingsinstrument: er i dette tilfælde dit Kort; og
Udbyder: er Udsteder, dvs. i dette tilfælde EnterCard Danmark.

§ 61. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. § 57, medmindre andet følger af § 62. Ved en uautoriseret transaktion skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet.

Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret.

§ 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk. 2-6. Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet.

Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.

Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til 1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt.

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og

1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab,

2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller

3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 4. Betaleren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør,

1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet

til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller

2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 kr.

Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret.

Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 60, stk. 1, nr. 2.

Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet.

Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter, hvis det på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at spærre for brugen af det.

Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge, medmindre det ikke er muligt for betalers udbyder af e-penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet.

2.15 Udsteders ansvar

I tvivlstilfælde er det Udsteder, der skal bevise, at en betaling er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Udsteder skal også bevise, at Kortets personlige sikkerhedsforanstaltninger er blevet brugt i forbindelse med betalingen. Registrering af at Kortet har været brugt er ikke i sig selv bevis for, at du har godkendt betalingen, at du har handlet svigagtigt, eller at du ikke har opfyldt dine forpligtelser efter disse Kortbetingelser.

2.16 Betaling/Fakturaer

Udsteder sørger for, at du månedligt får en Faktura på et Varigt Medium. Du modtager dog kun en Faktura, hvis der har været bevægelser på din Kortkonto.

Fakturaen giver dig bl.a. oplysninger om saldoen på din Kortkonto, en oversigt over betalingstransaktioner, herunder Betalingsmodtagere, beløb, anvendt vekselkurs ved betalinger i udenlandsk valuta, dato for modtagelsen af betalingstransaktionen og eventuelle gebyrer.

Hvis du ønsker at få tilsendt en Faktura på papir oftere end månedligt eller i måneder, hvor der ikke har været bevægelser på din Kortkonto, kan Udsteder opkræve et gebyr. Dette vil i så fald fremgå af Prislisten.

Hvis du har brugt dit Kort, har du pligt til at betale minimumsbeløbet på Forfaldsdatoen.

Minimumsbeløbet fremgår af Fakturaen og af Prislisten. Hvis du skylder mindre end minimumsbeløbet, skal du betale hele det beløb, du skylder.

Udsteder anviser, hvordan du kan betale dine skyldige beløb. Betaling med frigørende virkning kan kun ske på de måder og det sted, som Udsteder anviser. Mulighederne vil typisk være indbetalingskort via bank eller netbank eller ved tilmelding til Betalingsservice.

Hvis betaling ikke sker rettidigt i henhold til tilsendt Faktura, kan Udsteder spærre Kortet og tilskrive Kortkontoen renter og eventuelle gebyrer i henhold til gældende Prisliste (herunder omkostninger fastsat efter inkassolovgivningens bestemmelser).

Hvis Udsteder overdrager en misligholdt saldo til inddrivelse hos et inkassobureau, sælger misligholdte fordringer eller vælger at benytte sig af factoring, vil du få særlig besked om, hvor betaling med frigørende virkning skal ske.

Forfaldsdatoen står på Fakturaen. Du kan til enhver tid indbetale på Kortkontoen og dermed helt eller delvist formindske dit skyldige beløb på Kortkontoen. 

Betalinger til Kortkontoen, der ikke sker kontant, indsættes med forbehold for, at Udsteder modtager beløbet. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i Fakturaen eller anden meddelelse om betalingen.

2.17 Klager

2.17.1 Uautoriserede eller fejlbehæftede betalinger

Konstaterer du uautoriserede eller fejlbehæftede betalinger på dine Fakturaer skal du kontakte Udsteder.

Udsteder vil herefter undersøge din klage. Er klagen berettiget, får du beløbet tilbage. Hvis klagen viser sig at være uberettiget, kan Udsteder opkræve et administrationsgebyr. Dette vil i givet fald fremgå af Prislisten.

Klager over uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være Udsteder i hænde hurtigst muligt og senest 13 måneder efter den pågældende betaling er blevet trukket på din Kortkonto. Efter omstændighederne kan Udsteder kræve at du melder misbrug af Kortet til politiet, for at viderebehandle din klage.

Efter udløbet af 13 måneders fristen kan du ikke længere klage over uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner. Hvis du har klaget, har du pligt til at give Udsteder de oplysninger og den dokumentation, som Udsteder skal bruge for at kunne behandle klagen.

2.17.2 Betalinger, hvor du ikke har godkendt det præcise beløb

Der gælder særlige regler, hvis du giver f.eks. et hotel eller en biludlejer tilladelse til at trække på Kortet for ikke afregnede beløb, f.eks. for brug af hotellets minibar eller for ikke at have fyldt benzintanken på en udlejningsbil.

Hvis det trukne beløb overstiger det beløb, som du med rimelighed kunne forvente, blandt andet under hensyn til tidligere udgiftsmønster, kan du bede Udsteder om at tilbagebetale det beløb, som du ikke er enig i. Det skal ske senest 2 måneder efter, at det pågældende beløb er trukket på din Kortkonto. Hvis Udsteder afslår at betale beløbet tilbage, vil du få en begrundelse og oplysning om, hvordan du kan klage.

Disse særlige regler gælder ikke for ændringer i valutakurser, der sker i forhold til en referencekurs, du har fået oplyst.

2.18 Udsteders ret til at spærre dit Kort

Udsteder har ret til at spærre dit Kort med øjeblikkelig virkning, ved gentagne tilfælde af manglende betalinger, eller hvis Udsteder har berettiget mistanke om, at du ikke kan opfylde dine betalingsforpligtelser.

Udsteder har også ret til at spærre dit Kort med øjeblikkelig virkning, hvis der er tvivl om dit Korts sikkerhed eller der er mistanke om uberettiget brug. Hvis det sker, vil du hurtigst muligt få besked om det og om årsagerne til spærringen, medmindre dette vil skade hensynet til sikkerheden. Når årsagerne til spærringen ikke længere er til stede, vil spærringen blive ophævet eller du vil få udleveret et nyt Kort.

2.19 Ændring af betingelserne for brug af dit Kort, og den tilhørende kredit

Som yderligere beskrevet under afsnit 3, kan Udsteder ændre Kreditaftalen, herunder Prislisten, kreditgrænsen og Kortbetingelserne. Hvis der er tale om ændringer til ugunst for dig, og disse ændringer ikke skyldes de tilfælde, som er nævnt i afsnit 2.8, skal Udsteder give dig 2 måneders skriftligt varsel på et Varigt Medium.

Ændringer til fordel for dig kan ske med øjeblikkelig virkning, og du vil få besked om ændringen ved førstkommende lejlighed. 

Hvis du bruger dit Kort efter, at Udsteder har orienteret dig om ændring af Kreditaftalen, gælder dette som din accept af den nye Kreditaftale. 

Hvis du ikke kan acceptere ændringerne til Kreditaftalen, skal du skriftligt meddele Udsteder dette hurtigst muligt, dog senest samtidigt med at ændringerne træder i kraft.

Udsteder vil i så fald betragte dette som en opsigelse af aftaleforholdet pr. ændringsdatoen. Du kan altid opsige aftalen, som beskrevet i afsnit 3.5.

Udsteder har indgået en aftale med LO Plus om udstedelse af LO Plus Guldkort. Hvis aftalen med LO Plus ophører, vil betingelserne for brug af dit Kort blive ændret, således at de særlige fordele som Udsteder kan tilbyde som følge af aftalen med LO Plus, ikke længere være gældende, og LO Plus varemærket ikke længere vil blive brugt i forbindelse med Kortet. Du vil i forbindelse med ændringen modtage et nyt plastikkort. Hvis du har ekstrakort vil disse også blive ombyttet.

3. Vilkår for kreditaftalen tilknyttet dit kort

Pr. 2. oktober 2017

3. Vilkår for Kreditaftalen tilknyttet dit Kort

3.1 Misligholdelse af Kreditaftalen eller dødsfald

Hvis du væsentligt misligholder Kreditaftalen, eller hvis du afgår ved døden, har Udsteder ret til at spærre dit Kort med øjeblikkelig virkning og opsige Kreditaftalen med dig. I så fald forfalder saldoen på din Kortkonto straks til betaling.

Væsentlig misligholdelse af Kreditaftalen kan f.eks. være at:

 • du ikke betaler minimumsbeløbet, jf. afsnit 2.16, rettidigt
 • du ikke betaler et overtræk af kreditgrænsen rettidigt
 • du har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med ansøgning om Kortet
 • du ikke oplyser Udsteder om dine økonomiske forhold, herunder indleverer årsopgørelse og seneste kvartals lønsedler, hvis Udsteder med rimelighed har bedt om disse oplysninger som følge af, at du gentagne gange ikke rettidigt har betalt minimumsbeløbet eller et overtræk af kreditgrænsen
 • du ikke indsender de ID-oplysninger, som Udsteder beder om
 • du flytter til udlandet og ikke inden fraflytningen oplyser Udsteder om din nye adresse.
 • du kommer under konkursbehandling eller indleder forhandling om gældssanering eller akkord
 • du anvender Kortet til ulovlige aktiviteter

3.2 Betalingspåmindelser og inkassoomkostninger

Hvis Udsteder må udsende betalingspåmindelser, skal du betale gebyr ifølge Prislisten. Hvis beløb må inddrives ved inkasso, har Udsteder ret til at opkræve de tilknyttede omkostninger hos dig.

3.3 Overtræk af kreditgrænsen

Du skal betale et tillæg, hvis du overtrækker den bevilgede kreditgrænse. Tillægget fremgår af Prislisten. Ved førstkommende Forfaldsdato skal du betale minimumsbeløbet plus tillægget.

3.4 Misligholdelse af andre Kreditaftaler

Udsteder har ret til at spærre Kortet med 30 dages skriftligt varsel, hvis du væsentligt misligholder andre kreditaftaler med Udsteder, f.eks. i forbindelse med andre kreditkort udstedt af Udsteder.

3.5 Varighed og opsigelse, der ikke sker på grund af misligholdelse

Kreditaftalen gælder indtil den opsiges af dig eller af Udsteder.

Udsteder kan til enhver tid opsige Kreditaftalen og disse Kortbetingelser med 2 måneders skriftligt varsel pr. brev eller ved et andet Varigt Medium efter aftale.

Udsteder kan desuden opsige Kreditaftalen delvist ved at nedsætte den bevilgede kreditgrænse med 2 måneders skriftligt varsel pr. brev, eller ved et andet Varigt Medium efter aftale, jf. afsnit 2.10.

Du kan selv når som helst uden varsel opsige Kreditaftalen og indfri en eventuel saldo.

Eventuelt udestående beløb vil, ved opsigelse af Kreditaftalen, blive faktureret på sædvanlig vis indtil hele beløbet er indfriet.

3.6 Hæftelse for betalinger efter aftalens ophør

Du hæfter fortsat for betalinger, som du eller Ekstrakortholder har gennemført, men som ikke er blevet registreret hos Udsteder på opsigelsestidspunktet eller Forfaldsdatoen, jf. afsnit 2.6, 3.1 og 3.5.

4. Priser, kreditoplysninger mv.

Pr. 2. oktober 2017

Oplysning om priser, gebyrer, rentesatser, vekselkurser og andre omkostninger fremgår af Prislisten. De krav, som Udsteder skal efterleve i forbindelse med at give dig disse oplysninger, følger af forskellig lovgivning, bl.a. Renteloven, Kreditaftaleloven, Betalingstjenesteloven og Markedsføringsloven. Der vil derfor være specifikke henvisninger nedenfor til forskellig lovgivning. 

4.1 Ændringer i renter, gebyrer og vekselkurser knyttet til din Kreditaftale med Udsteder

Oplysning om priser, gebyrer, rentesatser, vekselkurser og andre omkostninger forbundet med brugen af dit Kort fremgår af Prislisten. Ændringer i ovenstående oplysninger til ugunst for dig vil blive varslet med 2 måneders skriftligt varsel på Varigt Medium. Ændringer i disse oplysninger til fordel for dig kan ske med øjeblikkelig virkning.

4.1.1 Ændring i rente eller metode til beregning af renten

Alle transaktioner har en rentefri kreditperiode på op til 52 dage. Der beregnes kun renter, hvis du vælger at overføre en del af den skyldige saldo på Kortkontoen til næste måneds saldo. Renten beregnes da fra det tidspunkt, hvor du overfører en del af skyldig saldo til næste måneds Faktura. Der beregnes kun rente af den del af saldoen, der overføres. Dermed er du altid sikret mindst 22 og op til 52 dages rentefri kredit ved brug af dit Kort. Renten af skyldige beløb beregnes dagligt og tilskrives månedligt.

4.2 Ændring i vekselkurs eller referencekurs

Valutakursen for MasterCard fastsættes dagligt, kl. 12 formiddag St. Louis tid (US), for den næstkommende afregningsdag.

Til brug for at fastsætte valutakursen bruger MasterCard flere markeds kilder (såsom Bloomberg, Reuters, centralbanker og andre). Disse kurser indsamles i løbet af dagen og afspejler generelt de kurser der bruges på engrosmarkedet eller fastsættes af den amerikanske regering. De viste kurser indeholder ikke eventuelle gebyrer eller tillæg pålagt af Udsteder, disse vil i tilfælde af der er et tillæg fremgå af Prislisten. Bemærk venligst, at der på grund af mulig afrunding, kan være kurser på Fakturaen der ikke præcist afspejler den nøjagtige kurs der er anvendt til at beregne transaktionsbeløbet.

Alle transaktioner omregnes mellem valutaen i det land transaktionen foregår, på baggrund af ovenstående, mod US dollars og derefter mellem US dollars og danske kroner. For eksempel ved en transaktion i England: GBP/USD derefter USD/DKK.

Vi henviser i øvrigt til MasterCards egen valutakurs beregner, som kan findes på https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/

4.3 Gebyrer omfattet af Markedsføringsloven

Udsteder kan med 2 måneders skriftligt varsel på et Varigt Medium forhøje eller indføre nye gebyrer i følgende tilfælde:

 • Hvor Udsteder i væsentlig grad ændrer eller indfører nye serviceydelser eller funktionaliteter til dit Kort.
 • Hvor Udsteder, bliver påført øgede udgifter eller reducerede indtægter som følge af ny eller ændret lovgivning om gebyrer på kreditkort

4.4 Kreditomkostninger

Ifølge Kreditaftaleloven skal Udsteder opgøre det samlede beløb, der skal betales ved forskellige udnyttelser af Kortkontoen som summen af lånebeløbet og kreditomkostningerne samt opgøre ÅOP.

Da aftalen er gældende indtil videre, vil beregningen af de årlige omkostninger i procent ske, som var Kreditaftalens løbetid et år ad gangen. Prislisten indeholder eksempler på de samlede ÅOP. Se Prislisten for yderligere oplysninger.

5. Personlige oplysninger

Pr. 2. oktober 2017

5.1 Brug af oplysninger og opbevaring
I forbindelse med din ansøgning om et Kort eller din accept af Udsteders tilbud om et Kort eller ved efterfølgende udveksling af personlig information med Udsteder har du givet samtykke til, at Udsteder, LO Plus A/S (cvr-nr. 27986080) og dit fagforbund, i henhold til Persondataloven hver især som dataansvarlig kan registrere dine personoplysninger og fagforeningsmæssige tilhørsforhold. De nævnte virksomheder kan selv behandle data som beskrevet nedenfor, eller de kan lade data behandle af en designeret databehandler, herunder de til Udsteder koncernforbundne selskaber, i forbindelse med levering af tillægsydelser og services.

Udsteder bruger dine personoplysninger som bedømmelsesgrundlag for udstedelse af Kort, herunder indhentelse af løbende kredit- og betalingsoplysninger hos kreditoplysningsbureauer, finansieringsselskaber og/ eller pengeinstitutter. samt administration af den bagvedliggende Kreditaftale. Herunder vil Udsteder bruge dit CPR-nummer til at indhente og opdatere adresseoplysninger, til at afgive lovpligtige oplysninger til offentlige myndigheder om saldo, rentetilskrivning mv., og til entydig identifikation af dig, bl.a. ved spærring af dit Kort.

LO Plus kan behandle dine personoplysninger, herunder oplysninger om LO Plus-medlemsnummer, navn, adresse, fødselsdato, e-mail adresse, telefonnummer og indgåelse og ophør af Kreditaftalen. Formålet med LO Plus’s behandling af dine personoplysninger er administration af LO Plus-medlemskabet i forhold til dig, herunder at varetage dine interesser, f.eks. ved at indgå og administrere rabatordninger og andre fordelsordninger for medlemmer, og udsende relevante oplysninger om LO Plus-medlemskabet til dig.

Udsteder, kan løbende udveksle relevante personoplysninger med LO Plus og dit fagforbund, bl.a. i forbindelse med evt. skifte eller udtrædelse af fagforbund med henblik på at sikre, at det kun er medlemmer af fagforbund under LO Plus-medlemskabet, som har et Kort.

5.2 Samtykke til indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger og retten til indsigt
Dit samtykke til disse Kortbetingelser er en forudsætning for, at du kan få udstedt dit Kort og fortsat bruge det. Ophører du med at have et Kort eller Ekstrakort, eller ønsker du ikke længere at samtykke til disse Kortbetingelser, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af dit samtykke skal ske skriftligt til Udsteder. Medmindre du giver besked om andet, vil du herefter få udstedt et almindeligt medlemskort til LO Plus. Efter Persondataloven har du ret til at kræve indsigt i og berigtigelse af de oplysninger, som Udsteder og LO Plus har registreret om dig. Du skal i så fald kontakte den part, du ønsker indsigt hos.

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige part og vil blive behandlet strengt fortroligt. Dine personlige oplysninger, herunder oplysning om dit kundeforhold og CPR-nummer, vil ikke uden et yderligere samtykke fra dig blive videregivet til andre end dem, der er nævnt i disse Kortbetingelser. Dog vil oplysninger blive udleveret, hvis det kræves af en offentlig myndighed, herunder politiet i forbindelse med efterforskning af kriminalitet. Hvis du ophører med at have et Kort, vil dine personoplysninger blive slettet hos Udsteder. Dog vil oplysningerne blive bevaret, så længe det er nødvendigt i henhold til ufravigelig lovgivning, i forbindelse med gennemførsel af betalingstransaktioner, eventuelle retssager eller andre juridiske forpligtelser hvori oplysningerne skal indgå.

5.3 Forbrugsoplysninger
Når du bruger Kortet, registreres kortets nummer, det samlede transaktionsbeløb, dato for brug af kortet, og hvor kortet har været brugt og eventuel rabat inden for LO Plus’s medlemsordning. Betalingsmodtager videresender disse oplysninger til Udsteder via sin indløser. Oplysningerne opbevares hos Betalingsmodtager, indløser og hos Udsteder til brug for bogføring, fakturering / Faktura (herunder elektronisk kontoudtog) og eventuel senere fejlretning. Oplysninger, der er nævnt ovenfor, videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det og/eller til brug for verserende retssager om krav stiftet ved brug af Kortet. Det er alene informationer relevant for behandling i sådanne systemer der videregives og sådan videregivelse kan betyde, at oplysningerne bliver udleveret, bl.a. til MasterCard International (databehandler) i USA og NETS (databehandler) i Danmark.

5.4 Markedsføring og videregivelse af information
I det omfang du i din ansøgning om Kortet, eller efterfølgende, har givet samtykke til det og har fået ansøgningen godkendt og udstedt et Kort, vil LO Plus og Udsteder hver især kunne bruge oplysninger om dit navn, din adresse, e-mail adresse og/eller mobilnummer, til at give dig tilbud om økonomiske og finansielle produkter pr. brev, e-mail og/eller SMS. Sådanne tilbud fra Udsteder sker kun efter forudgående aftale med LO Plus.

Dit samtykke til modtagelse af tilbud kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til Udsteder.

6. Fortrydelsesret

Pr. 2. oktober 2017

I henhold til § 19 i Kreditaftaleloven har du fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen er 14 dage fra du har modtaget dit Kort. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du blot klippe dit Kort (herunder magnetstriben og chippen) i stykker og returnere det til Udsteder.
 
Uanset om du fortryder Kreditaftalen, skal en eventuel saldo på dit Kort, inklusive eventuelle påløbne renter og gebyrer indfries hurtigst muligt, men senest 30 kalenderdage efter, at du har meddelt Udsteder, at du vil udøve din fortrydelsesret.
Renter vil i tilfælde af, at saldoen ikke er indfriet inden udløbet af den rentefri periode, blive tilskrevet Kortkontoen i henhold til Prislisten, indtil hele saldoen er indfriet.
 
Fortrydelsesretten gælder alene ved førstegangsudstedelse af et Kort – og gælder derfor ikke ved udskiftning af et eksisterende Kort, se afsnit 2.9.
Tilbage til kortbetingelser for LO Plus Guldkort

7. Tilsynsmyndigheder, klagemuligheder, adresseændringer og ansvarsbegrænsninger

Pr. 2. oktober 2017

7.1 Tilsynsmyndigheder

Udsteders virksomhed er i henhold til relevant lovgivning under tilsyn af myndighederne, der er listet i afsnit 5 i Oplysningsbladet.

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Telefon: +45 33 55 82 82
Telefax: +45 33 55 82 00
E-mail: Finanstilsynet@ftnet.dk

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Telefon: +45 41 71 51 51
Telefax: +45 32 66 91 00
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Telefon: +45 33 19 32 00
Telefax: +45 33 19 32 18
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Finansinspektionen i Sverige
Box 7821
103 97 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
E-mail: finansinspektionen@fi.se

Konsumentverket i Sverige
Box 48
65102 Karlstad
Telefon: 0771-423300
E-mail: konsumentverket@konsumentverket.se
Fax: 054-19 41 95

Datainspektionen i Sverige
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-652 86 52
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52

7.2 Klagemuligheder

Du kan rette eventuelle klager til:

 • Udsteder, se afsnit 1.2.
 • Forbrugerombudsmanden, vedrørende din Kreditaftale med Udsteder, se afsnit 5 i Oplysningsbladet. 
 • Datatilsynet, vedrørende behandling af oplysninger om dig, se afsnit 5 i Oplysningsbladet.

7.3 Tvister

Eventuelle tvister mellem dig og Udsteder, der ikke kan løses efter henvendelse til Udsteder, og efterfølgende til de i afsnit 5 i Oplysningsbladet listede tilsynsmyndigheder, behandles efter dansk ret og kan, efter dit valg, indbringes enten for Københavns Byret eller dit hjemting.

7.4 Ændring af navn eller adresse

Hvis du ændrer navn eller adresse, skal du straks meddele dette til Udsteder. Udsteder kan opkræve et gebyr for manglende information om ændring af navn eller adresse, såfremt Udsteder har haft omkostninger i den forbindelse. Gebyret vil fremgå af Prislisten.

Du opfordres endvidere til at sikre dig, at Udsteder altid har dine opdaterede kontaktoplysninger såsom telefonnummer, mobiltelefonnummer og e-mail adresse. På den måde kan Udsteder hurtigt komme i kontakt med dig, hvis der skulle være behov for det, f.eks. hvis dit Kort må spærres.

7.5 Ekstraordinære begivenheder

Udsteder er ikke ansvarlig for tab som følge af usædvanlige og uforudsigelige omstændigheder, som Udsteder ikke har nogen indflydelse på og ikke har haft mulighed for at afværge, uanset om Udsteder har udvist den størst mulige påpasselighed. I disse tilfælde vil Udsteders forpligtelser helt eller delvist suspenderes så længe og i det omfang hindringen består. Til hindringer der kan suspendere Udsteders forpligtelser til dig helt eller delvist hører bl.a. uforholdsmæssigt store økonomiske opofrelser for Udsteder at opfylde sine forpligtelser til dig.

Du kan ikke bruge dit Kort som betalingskort, hvis Udsteder, MasterCard, NETS, NETS’ tekniske centre og/eller NETS’ udenlandske samarbejdspartnere inddrages i en arbejdskonflikt.

Udsteder er ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art.

8. Gode råd ved brug af dit Kort

Pr. 2. oktober 2017

I det følgende er en række gode råd og oplysninger om brugen af dit Kort.

Godkendelse og tilbagekaldelse af betalingsordrer

 • En betalingsordre kan som udgangspunkt ikke tilbagekaldes efter, at du har godkendt den.
 • I visse køb og abonnementsordninger, hvor der gælder særlige aftalevilkår (f.eks. fortrydelsesret), kan du dog alligevel henvende dig til Betalingsmodtageren og tilbagekalde betalinger, der endnu ikke er gennemført, selv om du har givet tilladelse. Dette gælder både for enkeltstående transaktioner eller en serie af transaktioner.
 • Du bør derfor, inden du godkender en betaling, sikre dig, at den sker i den aftalte valuta, og at beløbet er korrekt.
 • Du vil normalt modtage en kvittering, der bl.a. viser dato, beløb og kortnummer, og du bør sikre dig, at beløbet stemmer med udbetalingen eller købet, og at der står den korrekte dato. Det er en god idé at gemme kvitteringen, indtil du har modtaget din Faktura.
 • Du bør aldrig skrive under på en nota, eller indtast PIN-kode, hvis der ikke står noget beløb eller beløbet er forkert.
 • Du skal især være opmærksom på hvilke beløb du godkender, hvis du bruger dit Kort til køb over Internettet og ved telefon- eller postordre.

Betalingsordrer uden brug af PIN-kode eller underskrift

I visse tilfælde kan du betale med dit Kort uden at skulle underskrive en kvittering eller indtaste din PIN-kode vedrørende et bestemt beløb:

 • Dette gælder bl.a. Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, visse telefonautomater og parkeringsautomater samt visse udenlandske motorvejsbetalingsanlæg.
 • Du kan blive efterdebiteret for omkostninger, som er opstået i forbindelse med hotelleje, billeje eller lignende, hvis det følger af Betalingsmodtagerens aftalevilkår med dig, og du har godkendt dem.

Sikring mod misbrug

Bliver du i forbindelse med brugen af dit Kort opmærksom på, at der foretages aftryk af dit Kort, bør du sikre dig, at de ikke-anvendte aftryk destrueres.

Andre gode råd

Hvis du har brugt dit Kort, men ikke har fået en Faktura, er det en god idé, at kontakte Udsteder, for at undgå at sagen fejlagtigt bliver behandlet som en sag om manglende betaling.

Hvor du benytter dig af Betalingsservice for at afdrage på Kortet, vil Udsteder bestræbe sig på, at opkræve de korrekte beløb hos dig. Der kan dog ske fejl, og derfor er det en god idé, at kontrollere om du er blevet opkrævet det korrekte beløb i henhold til din betalingsoversigt, og kontakte Udsteder hvis det ikke er tilfældet.

I nogle lande kan beløb i lokal valuta omregnes til danske kroner direkte hos Betalingsmodtageren. Du kan da vælge mellem lokal valuta og danske kroner ved at oplyse Betalingsmodtageren om, hvilken valuta betalingen skal gennemføres i. Vær opmærksom på, at Betalingsmodtageren ofte omregner til en dårligere kurs.